Programy unijne

,,Realizacja prac B+R w celu opracowania innowacyjnej w skali nie znanej i nie stosowanej dotychczas technologii dual CAR-T i wdrożenia na rynek chimerycznych receptorów antygenowych do modyfikacji limfocytów T pacjentów w aspekcie terapii szpiczaka mnogiego.”

Tytuł projektu: Realizacja prac B+R w celu opracowania innowacyjnej w skali nie znanej i nie stosowanej dotychczas technologii dual CAR-T i wdrożenia na rynek chimerycznych receptorów antygenowych do modyfikacji limfocytów T pacjentów w aspekcie terapii szpiczaka mnogiego.

Celem projektu jest: Zwiększenie aktywności badawczej i innowacyjności oferty Spółki w wyniku realizacji prac B+R pozwalających na opracowanie i przetestowanie innowacji procesowej i innowacyjnej usługi personalizacji wektorów wirusowych chimerycznych receptorów antygenowych w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 i komercjalizację wyników projektu poprzez ich wdrożenie na rynek

Zakres prac obejmuje: Badania przemysłowe w zakresie opracowania systemu replikacji wektorów wirusowych chimerycznych receptorów antygenowych w zamkniętym systemie hodowli komórkowej.
Prace rozwojowe w zakresie potwierdzenia możliwości personalizacji wektorów wirusowych chimerycznych receptorów

Efektem projektu będzie: Upowszechnienie wyników badań, wdrożenie na rynek innowacji procesowej i usługowej, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór, wzrost sprzedaży, wejście na nowy rynek, transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z jednostką naukową, wzrost konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 5 310 533,23 PLN
Wartość dofinansowania: 3 503 014,33 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

efs

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie laboratorium GYNCENTRUM Sp. z o.o. w specjalistyczny sprzęt do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie laboratorium GYNCENTRUM Sp. z o.o. w specjalistyczny sprzęt do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Celem projektu jest: jest zwiększenie dostępności do testów diagnostycznych pozwalających na oznaczenie koronowirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup 7 wysokospecjalistycznych urządzeń (środków trwałych) będących wyposażeniem laboratorium oraz 3 zestawów odczynników.

Efektem projektu będzie: zwiększenie liczby wykonywanych testów z 800 do 10 tys./dobę, zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu, wyeliminowanie błędu ludzkiego poprzez zastąpienie pracy manualnej systemem automatycznej izolacji, usprawnienie
procedur diagnostycznych i budowanie bazy wiedzy w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19 oraz ocenę różnorodności występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 w populacji województwa śląskiego.

Wartość projektu: 5 257 449,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 468 832,47 PLN

Kwota 117 600,00 PLN została pokryta ze środków budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego.

efs

NI PGT-A – realizacja badań i prac rozwojowych w celu wdrożenia na rynek nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii

Tytuł projektu: „NI PGT-A – realizacja badań i prac rozwojowych w celu wdrożenia na rynek nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczej i innowacyjności oferty Spółki poprzez opracowanie algorytmu nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii (NI PGT-A) w wyniku realizacji prac B+R w okresie od sierpnia 2020 do lipca 2022 i komercjalizację wyników projektu poprzez ich wdrożenie w procedurze wspomaganego rozrodu.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 482 964,54 PLN

efs

Rozwój opieki perinatalnej poprzez wzrost dostępności badań prenatalnych na terenie Województwa Śląskiego

Tytuł projektu: „Rozwój opieki perinatalnej poprzez wzrost dostępności badań prenatalnych na terenie Województwa Śląskiego”.

Celem projektu jest poprawa zdrowia, poprawa jakości życia, zmniejszenie nierówności w zdrowiu przez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych: opieki perinatalnej w woj. śląskim.

Projekt zakłada objęcie badaniami prenatalnymi 4180 kobiet ciężarnych (w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie), które nie kwalifikują się do badań ze środków NFZ, są poniżej 35 r. ż i zamieszkują woj. śląskie, w tym do kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Efekty: wdrożenie założeń RPZ „Zdrowa matka i dziecko”: Modułu II, modułu przekrojowego (szkoleniowego). Zadania w projekcie obejmują: badania prenatalne, wsparcie dla rodziców i ścieżkę postępowania w przypadku wykrycia wady wrodzonej, szkolenia dla personelu medycznego, w tym POZ (Partnera).

Wartość projektu: 4 019 139,60 PLN
Dofinansowanie z UE: 3 416 268,66 PLN
Termin realizacji: 2018-09-01 – 2021-01-31

efs

Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów

Tytuł projektu „Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów”

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowatorskiego algorytmu postępowania w procesach chorobowych wywoływanych wirusem HPV.
Dzięki zakupieniu urządzeń laboratoryjnych oferta Spółki GYNCENTRUM została rozszerzona o badanie nosicielstwa wirusa HPV z jednoczesną identyfikacją w kierunku nowotworu szyjki macicy oraz gardła.

Wartość projektu: 1.218.384,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 505.035,00 zł

efs

Organizacja szkoły świadomego rodzicielstwa dla promowania prozdrowotnych postaw wśród rodziców województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: „Organizacja szkoły świadomego rodzicielstwa dla promowania prozdrowotnych postaw wśród rodziców województwa Śląskiego.”

Celem projektu jest poprawa zdrowia, jakości życia, zmniejszenie nierówności w zdrowiu przez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych realizowanych w szkole świadomego rodzicielstwa w woj. śląskim. Projekt zakłada objęcie wsparciem 2478 osób, które spełniają kryteria włączenia do programu tj. mieszkańcy województwa śląskiego, kobiety od 20 tyg. ciąży fizjologicznej ich partnerzy i inne osoby je wspierające, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Efekty: wdrożenie założeń RPZ „Zdrowa matka i dziecko”: Modułu I, modułu przekrojowego (szkoleniowego). Zadania w projekcie obejmują: organizację szkoły świadomego rodzicielstwa, wsparcie dla rodziców, szkolenia dla personelu medycznego.

Wartość projektu: 1 025 973,70 PLN
Dofinansowanie z UE: 872 077,64 PLN
Termin realizacji: 2019-06-01 – 2022-03-31

efs