Test Panorama

TEST NIPT PANORAMA

Badanie NIPT nr 1 na rynku teraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Badanie Panorama AI korzysta ze sztucznej inteligencji (AI), aby uzyskać więcej informacji z ponad 2 milionów testów wykonanych przez firmę Natera. Panorama AI łączy sztuczną inteligencję z zastrzeżoną metodologią opartą na analizie SNP firmy Natera, aby usprawnić interpretację wyników w niejednoznacznych przypadkach.

Panorama AI zapewnia utrzymanie najwyższej dokładności spośród testów NIPT przy znacznym obniżeniu wskaźnika „brak wyniku” oraz zwiększenie dokładności wykrywania zespołu delecji 22q11.21.

Umów badanie
test panorama
TEST PANORAMA

Nr 1 pod względem13

liczba badań NIPT

PONAD 2 MLN

wykonanych badań

liczba pacjentek

PONAD 1,3 MLN

przebadanych ciąż

liczba analizowanych SNP

13 392

analiz

liczba badań NIPT

PONAD 2 MLN

wykonanych badań

liczba pacjentek

PONAD 1,3 MLN

przebadanych ciąż

liczba analizowanych SNP

13 392

analiz

ZALETY BADANIA

Dlaczego warto wybrać test Panorama?

 

Test Panorama to unikatowa wartość kliniczna 1-27, rygorystyczne testy walidacyjne oraz jedyne badanie NIPT, które rozróżnia DNA matki i płodu przy wykrywaniu aneuploidii.

DOKŁADNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
 • Najniższa częstość wyników fałszywie ujemnych
 • Najwyższe kliniczne wartości PPV we wszystkich grupach wiekowych
 • Najwyższa dokładność rozpoznawania płci płodu
ROZRÓŻNIENIE BLIŹNIĄT
 • Oznaczenie zygotyczności
 • Indywidualne rozpoznawanie płci płodu
 • Ocena indywidualnej frakcji płodowej dla każdego z bliźniąt
KAŻDY WYNIK MA ZNACZENIE
 • Wykrywanie matczynej mozaikowatości X
 • Wykrywanie zespołu zanikającego bliźniaka i triploidii
DOKŁADNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
 • Najniższa częstość wyników fałszywie ujemnych
 • Najwyższe kliniczne wartości PPV we wszystkich grupach wiekowych
 • Najwyższa dokładność rozpoznawania płci płodu
ROZRÓŻNIENIE BLIŹNIĄT
 • Oznaczenie zygotyczności
 • Indywidualne rozpoznawanie płci płodu
 • Ocena indywidualnej frakcji płodowej dla każdego z bliźniąt
KAŻDY WYNIK MA ZNACZENIE
 • Wykrywanie matczynej mozaikowatości X
 • Wykrywanie zespołu zanikającego bliźniaka i triploidii

Zakres przesiewowego badania Panorama

Panorama to jedyny NIPT, który umożliwia rozróżnienie między DNA matki i dziecka. Jest to najdokładniejsze badanie spośród wszystkich NIPT określające płeć dziecka (określanie płci jest opcjonalne*)33,34,35. Panorama umożliwia wykrywanie triploidii – ciężkiego zaburzenia chromosomalnego, które może skutkować poważnymi powikłaniami ciąży, jeśli jest niemonitorowane 36,37, a także ustalenie, czy bliźnięta są jedno- czy dwujajowe.

*Więcej informacji odnoszących się do danego kraju można uzyskać u lekarza

ZAKRES BADANIA

Ciąże pojedyncze

 • Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
 • Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
 • Trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
 • Triploidia
 • Monosomia chromosomu X (zespół Turnera)
 • Trisomie chromosomów płciowych
 • Mikrodelecje, w tym zespół delecji 22q11.2 (opcjonalnie)
 • Płeć (opcjonalnie)
ZAKRES BADANIA

Ciąże mnogie

 • Bliźnięta jedno- lub dwujajowe
 • Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
 • Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
 • Trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
 • Płeć każdego z bliźniąt (opcjonalnie)

Jeśli podczas badania przesiewowego okaże się, ze bliźnięta są jednojajowe, można z użyciem testu Panorama przeprowadzić dodatkowo następujące badania przesiewowe:

 • Monosomia chromosomu X (zespół Turnera)
 • Trisomie chromosomów płciowych
 • Zespół delecji 22q11.2 (opcjonalnie)
ZAKRES BADANIA

Ciąże surogatek
i biorczyń komórek jajowych

 • Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
 • Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
 • Trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
 • Płeć (opcjonalnie)
test-panorama-banner-gyncentrum
TEST PANORAMA

Dowiedz się więcej
o zdrowiu swojego dziecka!

Wykonaj test NIPT Panorama w Gyncentrum.

Najwyższa dokładność. Niższe wskaźniki „brak wyniku”

 

Dotychczas poszukiwano optymalnej równowagi pomiędzy dokładnością testów NIPT a wskaźnikiem „brak wyniku”. Badanie Panorama AI wykracza poza to założenie, ponieważ zapewnia najlepsze wartości obu tych parametrów.1–4,14,15,18–20, 23–25

 

* Większość innych badań tego typu opiera się na ocenie obserwacyjnej, a nie genetycznych testach diagnostycznych.

W badaniu SMART wykazano istotnie niższy wskaźnik „brak wyniku” w przypadku badań Panorama AI1

 

„Brak wyniku” jest źródłem ważnych informacji

 

W badaniu SMART wykazano, że u pacjentek, które nie uzyskały wyniku w powtórzonym badaniu Panorama, występują wyższe wskaźniki powikłań ciążowych — w porównaniu do wartości wyjściowej i pacjentek, które uzyskały wynik w powtórzonym badaniu.6

KLINICZNA WARTOŚĆ „BRAKU WYNIKU”

Badanie Panorama AI dostarcza dodatkowych informacji na temat tej grupy ryzyka i sprawia, że „brak wyniku” w badaniu powtórzonym może wskazywać na konieczność podjęcia dalszych działań.6,13

W tej grupie ryzyka można rozważyć:

 • Ściślejsze monitorowanie pacjentki w kierunku porodu przedwczesnego i stanu przedrzucawkowego

Wskaźniki powikłanego przebiegu ciąży w testach Panorama (poprzednia wersja)

 

Na podstawie danych przedstawionych przez prof. Mary Norton, konferencja SMFM 2021.6
* Obejmuje wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, urodzenie martwe, poronienie i przerwanie ciąży.

Unikatowe badanie przesiewowe w kierunku zespołu delecji 22q11.2

 

Badanie Panorama AI charakteryzuje się wyższą dokładnością badania przesiewowego w kierunku zespołu delecji 22q11.2.5

WARTOŚCIOWE INFORMACJE

Panorama AI charakteryzuje się wyższą czułością i ponad dwukrotnie wyższą dodatnią wartością predykcyjną (PPV) w wykrywaniu delecji 22q11.2, co przekłada się na większą użyteczność tego badania przesiewowego, biorąc pod uwagę liczbę interwencji prenatalnych i interwencji u noworodków w związku z rozpoznaniem tej wady wrodzonej.5

Badanie Panorama AI wykrywa delecje 22q11.2, w tym również małe delecje rzędu 0,5 miliona par zasad.5 Większość badań przesiewowych NIPT wykrywa wyłącznie duże mikrodelecje — powyżej 2,5 miliona par zasad.

Badanie Panorama zapewnia najlepsze w swojej klasie wyniki i wartość kliniczną w ciążach pojedynczych

 

     

Whole Genome sequence – Non Invasive Prenatal Testing
Sekwencjonowanie Całego Genomu – Nieinwazyjne Badanie Prenatalne

Panorama dostarcza unikatowych informacji umożliwiających rozpoznanie ciąż bliźniaczych wysokiego ryzyka

 

Zygotyczność ma kluczowe znaczenie w odpowiednim postępowaniu w ciążach bliźniaczych i monitorowaniu takich stanów, jak zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS):

 • Jedna piąta ciąż jednokosmówkowych jest błędnie rozpoznawana w badaniu USG.28
 • W jednej szóstej błędnie zidentyfikowanych przypadków ze wskazaniem do fetoskopii rozwija się TTTS stopnia IV, a w jednej piątej przypadków następuje zgon płodu lub noworodka.29

Według wytycznych ACOG i SMFM rozbieżna frakcja płodowa w ciąży bliźniaczej dwuzygotycznej może utrudniać wykrycie aneuploidii u bliźniaka o niskiej frakcji płodowej, jeśli drugi bliźniak jest euploidalny i wykazuje wyższą frakcję płodową.30

Tylko badanie Panorama wykrywa zygotyczność – ZERO błędów w oznaczeniach zygotyczności7*
Tylko badanie Panorama określa indywidualną frakcję płodową** – 7% bliźniąt dwuzygotycznych wykazuje wysoce rozbieżne frakcje płodowe8

Najnowsze wytyczne American College of Medical Genetics and Genomics

 

Według najnowszych rekomendacji ACMG „zdecydowanie” zaleca NIPT zamiast tradycyjnych metod przesiewowych dla wszystkich pacjentek w ciąży pojedynczej i bliźniaczej pod kątem trisomii płodu 21, 18 i 13 oraz zdecydowanie zaleca oferowanie NIPT pacjentkom w celu przesiewowego wykrycia aneuploidii chromosomów płci płodu.

Ponadto ACMG sugeruje, aby wszystkim pacjentkom zaproponować NIPT w kierunku zespołu delecji 22q11.2. Dla poparcia swojego stanowiska ACMG cytuje dane z badania SMART – najnowszego i największego badania prospektywnego dla NIPT z genetycznym potwierdzeniem dla wszystkich ciąż objętych analizą.

Dodatkowo ACMG stwierdza że, w tej chwili nie ma wystarczających dowodów, aby zalecić:

1) rutynowe badania przesiewowe w kierunku mikrodelecji innych niż 22q11.2, w tym dla całego genomu;
2) badanie przesiewowe w kierunku rzadkich trisomii autosomalnych (RAT)

Oryginalny tekst nowego stanowiska dostępny jest pod tym linkiem>>

Panorama jest jedynym NIPT opartym na SNP, z ponad 30 recenzowanymi publikacjami potwierdzającymi jego działanie. W badaniu SMART wzięło udział ponad 20 000 pacjentek w 21 ośrodkach na całym świecie i jest to największe prospektywne, nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT), jakie kiedykolwiek przeprowadzono z genetycznym potwierdzeniem dla wszystkich ciąż objętych analizą. Wszystkie wyniki uwzględnione w analizie zostały potwierdzone za pomocą diagnostycznego badania genetycznego. W odniesieniu do wykorzystania NIPT do badań przesiewowych pod kątem zespołu delecji 22q11.2 (22q11.2DS), ta publikacja wykazała, że NIPT oparty na SNP (Panorama) miał PPV na poziomie 52,6%. Nowe wytyczne ACMG podkreślają wsparcie badania SMART oferowania badań przesiewowych 22q wszystkim pacjentkom w ciąży.

test-panorama-banner-gyncentrum
TEST PANORAMA

Dowiedz się więcej
o zdrowiu swojego dziecka!

Wykonaj test NIPT Panorama w Gyncentrum.

PIŚMIENNICTWO

1. Dar i wsp. Multicenter prospective study of SNP-based cfDNA screening for aneuploidy with genetic confirmation in 18,497 pregnancies. Society of Maternal-Fetal Medicine, SMFM.
Konferencja wirtualna. Prezentacja ustna. 25–30 stycznia 2021 r.
2. Pergament i wsp. Obstet Gynecol. sierpień 2014 r.; 124(2 Pt 1):210-8
3. Nicolaides i wsp. Prenat Diagn. czerwiec 2013 r.; 33(6):575-9
4. Ryan i wsp. Fetal Diagn Ther. 2016;40(3):219-223
5. Dar i wsp. Multicenter prospective study of SNP-based cfDNA for 22q11.2 deletion in 18,290 pregnancies with genetic confirmation. Society of Maternal-Fetal Medicine, SMFM.
Konferencja wirtualna. Prezentacja ustna. 25–30 stycznia 2021 r.
6. Norton i wsp. Perinatal and genetic outcomes associated with no call cfDNA results in 18,497 pregnancies. Society of Maternal-Fetal Medicine, SMFM. Konferencja wirtualna. Prezentacja ustna. 25–30 stycznia 2021 r.
7. Norwitz i wsp. J Clin Med. czerwiec 2019 r.; 8:937
8. Hedriana H i wsp. Prenat Diagn. styczeń 2020 r.;40(2):179-184
9. Nicolaides i wsp. Fetal Diagn Ther. 2014;35(3):212-7
10. McKanna T i wsp. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;53(1): 73–79
11. Martin KA i wsp. Am J Obstet Gynecol. MFM 2020;2:100152
12. DiNonno W. i wsp. J Clin Med. sierpień 2019 r.; 8,1311
13. Dokumentacja własna firmy Natera
14. Stokowski i wsp. Prenat Diagn. grudzień 2015 r.; 35(12):1243-6
15. Jones i wsp. Ultrasound Obstet Gynecol. luty 2018 r.;51(2): 275-276
16. Hooks i wsp. Prenat Diagn. 2014;34(5):496-499
17. Schmid i wsp. Fetal Diagn Ther. 2017, DOI: 10.1159/000484317

 

18. Palomaki i wsp. Genet Med. listopad 2011 r.; 13(11):913-20
19. Palomaki i wsp. Genet Med. marzec 2012 r.; 14(3):296-305
20. Porreco i wsp. Am J Obstet Gynecol. 2014;211:365.e1-12
21. Mazloom i wsp. Prenat Diagn. czerwiec 2013 r.;33(6):591-7
22. Tynan i wsp. Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM. Las Vegas, Nevada. 23–28 stycznia 2017 r.
23. Sehnert i wsp. Clin Chem. czerwiec 2011 r.;57(7):1042–1049
24. Bianchi i wsp. Obstet Gynecol. maj 2012 r.; 119(5):890-901
25. Bianchi i wsp. N Engl J Med. 2014;370:799-808
26. Biała księga firmy Verinata. Analityczna walidacja testu prenatalnego Verifi. 2012
27. Protokół komercyjny nie został zatwierdzony; w materiałach marketingowych firmy Illumina przedstawiono odniesienie do publikacji „Srinivasan i wsp. Am J Hum Genet. luty 2013 r.;7(2): 92(2): 167–176”, w której pojawia się inna liczba odczytów niż w testach komercyjnych
28. Blumenfeld i wsp. J Ultrasound Med. grudzień 2014 r.;33(12):2187-92
29. Baud i wsp. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 44: 205–209
30. ACOG Practice Bulletin 226. Obstet Gynecol. październik 2020 r.;136(4):859-867.
31. Strona internetowa ośrodka Myriad Women’s Health, data dostępu: 23 października 2019 r.
32. Progenity Innatal Clinician Guide.
33. Nicolaides et al. Prenat Diagn. 2013 June; 33(6):575-9.
34. Pergament et al. Obstet Gynecol. 2014 Aug; 124(2 Pt 1):210-8.
35. Ryan et al. Fetal Diagn Ther. 2016;40(3): 219-223.
36. Nicolaides et al. Fetal Diagn Ther. 2014;35(3):212-7.
37. Curnow et al. Am J Obstet Gynecol. 2015 Jan; 212(1):79.e1-9.

Dowiedz się więcej
o zdrowiu swojego dziecka!

Umów termin badania Panorama.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza

  Niebawem skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy dogodny termin badania.

  Umów badanie